โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ID:LINE เมืองบัววิทยาคาร

 ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2465  โดยนายอำเภอเกษตรวิสัย ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยอาศัยศาลาวัดปทุมคงคาเป็นที่เรียน  และดำรงอยู่ได้โดยเงินการศึกษาทางราชการได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

                       1   นายพิมพา       ดีโสภา

                       2   นายบุญเทียง    ศรีสุไชย

                       3   นายสินธุ์         ศิริพันธ์

                       4   นายขนบ        จงภาภพ (รักษาการแทนในตำแหน่ง)

                       5   นายพิมพา       สงเคราะห์

                       6   นายสิงห์         แสนโสดา (รักษาการแทนในตำแหน่ง)

                       7   นายฮู้            ไตรทิพย์

                       8   นายทองสาย    ญาตินิยม

                       9   นายจำปา       ศรีประเสริฐ

                       10   นายประเสริฐ  คุณแสน
                       11   นายแก่น       ศรีสมบัติ (รักษาการแทนในตำแหน่ง)

                       12   นายจำรัส      วงษ์ประการ  (สมัย )

                       1 3  นายเรืองฤทธิ์  สาระไชย

                       14   นายสมชาติ    อุดมทรัพย์

                       15   นายสมศักดิ์        ไวยารัตน์ 

                       16.  นายวรรณะ  อุดมคำ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน

      ในปี  พ.ศ.  2500  นายจำรัส  วงษ์ประการ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อาศัยศาลาวัดปทุมคงคาเป็นอาคารเรียนเรื่อยมาจนกระทั่ง  ในวันที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2506  คณะครู อาจารย์  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  พระภิกษุสงฆ์วัดปทุมคงคาวัดศรีอริยวงศ์  และชาวบ้านเมืองบัว ได้ก่อสร้างอาคารถาวร แบบ  ป. (40)   ขึ้นในที่ดินแปลงใหม่ที่อยู่ติดเขตวัดปทุมคงคา  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  2507  จึงได้ย้ายออกจากศาลาวัดปทุมคงคา ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2507  และตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนบ้านเมืองบัว  ( แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา )  และในเวลาต่อมาได้ตัดคำว่า  แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา  ออกไป  ได้ก่อสร้างอาคารประกอบขึ้นหลายหลัง

             ต่อมาในปี  พ.ศ.   2523   พระครูเกษตรคณานุรักษ์  เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัยมีความเห็นว่าโรงเรียนควรจะเนื้อที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวในด้านอาคารสถานที่  เพราะว่านักเรียนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงพร้อมด้วยพระครูเกษตรธรรมวิจิตร  พระครูไพบูลย์สมุทรสาร  คณะครู, อาจารย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านช่วยติดต่อขอรับบริจาคที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ได้เนื้อที่ประมาณ  40  ไร่เศษ :ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2  บ้านหนองส้มโฮง  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ รอ. 05  จำนวน 1 หลัง  ในที่ดินแปลงใหม่จึงได้ย้ายนักเรียนบางส่วนออกไปเรียนที่อาคารหลังใหม่

            ในปี  พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณรื้อถอนและย้ายอาคารเรียนไปสร้างในที่แห่งใหม่ ตลอดทั้งได้ย้ายนักเรียนออกไปเรียนในที่แห่งใหม่ทั้งหมดดังกล่าว

           ในปี  พ.ศ.  2526  นายจำรัส  วงษ์ประการ  เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ทางราชการจึงได้ย้าย นายสมชาติ  อุดมทรัพย์  จากโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์มาเป็นอาจารย์ใหญ่แทน

           ในปี  พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณจากกรมประมง  ซึ่งประสานงานโดย  ส.ส. เวียง วรเชษฐ์    ให้ขุดบ่อเลี้ยงปลา  1  บ่อ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)

         ในปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ. สปช.206/26  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

          ในปี  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ. สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  600,000  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)

         ในปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนจาก ร.พ.ช.  6  ชุด  และส้วม  จำนวน 1  หลัง  ขนาด  8  ที่นั่ง 

         ในปี  พ.ศ.  2534  ได้รับงบประมาณจากกรมประมงขุดลอกบ่อเลี้ยงปลาอีก  1  บ่อ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

         ในปี  พ.ศ.  2534  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายสมชาติ  อุดมทรัพย์    ดำรงตำแหน่งใหม่จากเดิมตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

         ในปี  พ.ศ.  2535  ทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายไพจิตร  วสันตเสนานนท์  และ นายสนิท  เสนาวงษ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

         ในปี  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29 จำนวน  4 ห้องเรียน

         ในปี  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  และได้ตังชื่อว่า  อาคาร  80  ปี  เนื่องจากครบรอบการตั้งโรงเรียนเป็นปีที่  80  พอดี

         ในปี  พ.ศ.  2551  นายสมชาติ  อุดมทรัพย์  เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทางราชการจึงได้ย้าย  นายสมศักดิ์  ไวยารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทน  จนถึงปี 2558  เกษียณอายุราชการ

         ในปี  2558  นายวรรณะ  อุดมคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  จนถึงปัจจุบัน