ผู้อำนวยการโรงเรียน

—ภูมิลำเนา

เกิดที่บ้านเลขที่ 11 ที่ 5 บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

*2514 >ป.7  โรงเรียนบ้านเมืองบัว

*2517 >ม.ศ.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

*2519 >ม.ศ.5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

*2521 >ป.กศ. สูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา มหาสารคาม

*2527 >คบ. พลศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร

*2551 >ศศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น

ประวัติการรับราชการ

1. 2521 >ครู 2 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จ.นครพนม

2. 2527 >อาจารย์ 1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

3. 2528 >อาจารย์ 1 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด

4. 2536 >อาจารย์ 2 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

5. 2538 >รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

6. 2546 >รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด

7. 2548 >รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

8. 2549 >ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน จ.ร้อยเอ็ด

9. 2552 >ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสี จ.ร้อยเอ็ด

10. 2555 >ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด

11. 2558 >ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  จ.ร้อยเอ็ด

กรุณากรอกข้อความ...