กู่เมืองบัว

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ชุมชนเมืองบัวร่วมสืบสนประเพณี สรงกู่เมืองบัว เป็นประจำทุกปี