นายชัยสิทธิ์ แก้วเสถียร

นายชัยสิทธิ์  แก้วเสถียร

                            ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                           โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร