นายเพ็ญศรี คำภูเมือง

นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง

        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร