นางหนูเพียร มากสี

นางหนูเพียร   มากสี

                            ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                            โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร


 • 1แสงเทียน.jpg
  นางแสงเทียน ไวยารัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 2สุรพงษ์.jpg
  นายสุรพงษ์ จำปาทิพย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สถานภาพ สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน ชาย - คน หญิง 2 คน การศึกษา - 2521 ป.กศ.สูง เอกวิทยาศาสตร์ -2541 ค.บ. ...

 • 4สุนทร.jpg
  นายสุนทร อินธิสาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร การศึกษา ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช วัน เดือน ปีเก...

 • 3ไพศาล.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 5กริช.jpg
  นายกริช อุปชิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 8ยุทธนา.jpg
  นายยุทธนา พิเนตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 6ศักดา.jpg
  นายศักดา ภาโคกทม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 08สร้อย.jpg
  นายสร้อยปฏิตัง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สถานภาพ สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน การศึกษา - 2520 ป.กศ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ -2526 พ.ม. ศ...

 • 9ชัยสิทธิ์.jpg
  นายชัยสิทธิ์แก้วเสถียร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 13วิชัย.jpg
  นายวิชัย ไข่สังข์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคารสถานภาพ สมรสแล้ว มีบุตร 3 คน ชาย - คน หญิง 3 คนวุฒิการศึกษา ป.กศ.สูง เอกอุตสาหกรรมศิลป์ จาก วิทยาลัยครู...

 • 10ทองวัน a.jpg
  นางทองวัน แก้วเสถียร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 11เพ็ญศรี.jpg
  นางเพ็ญศรี คำภูเมือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 • 14จรูญ.jpg
  นายจรูญ คำพร ตำแหน่ง นายช่างคุรุภัณฑ์3

 • ตุ้ก.jpg
  นางสาวนุชดารัตน์ สายสุดตำแหน่ง ครูธุรการ