นายสุรพงษ์ จำปาทิพย์

นายสุรพงษ์ จำปาทิพย์

 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
สถานภาพ   สมรสแล้ว  มีบุตร  2  คน   ชาย  -  คน   หญิง   2  คน
การศึกษา    - 2521   ป.กศ.สูง  เอกวิทยาศาสตร์
                 - 2541  ค.บ.       บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
                 - 9 พ.ค. 2522      ครู  2 โรงเรียนบ้านกุดจอก  อ.เมือง  จ.ยโสธร
                 - 20  เม.ย. 2526  ครู  2  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย  สปอ.เกษตรวิสัย
                 - 1  ต.ค.  2530    อ.1     โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ  สปอ.เกษตรวิสัย
                 -  15  ม.ค.  2536  อ.2    โรงเรียนบ้านเมืองบัว  สปอ.เกษตรวิสัย
                 - 1  เม.ย.  2551   ครู  คศ. 3 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  สพป.ร้อยเอ็ดเขต  2  จนถึงปัจจุบัน