นายศักดา ภาโคกทม

นายศักดา  ภาโคกทม

                        ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร