นายยุทธนา พิเนตร

นายยุทธนา   พิเนตร

                         ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร