นายสร้อย ปฏิตัง

นายสร้อย  ปฏิตัง

                     ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

สถานภาพ   สมรสแล้ว  มีบุตร  2  คน  ชาย  1  คน  หญิง  1  คน

การศึกษา   - 2520  ป.กศ.  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

                - 2526  พ.ม.     ศึกษาด้วยตนเอง

                - ค.บ.              วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

                - 1  พ.ค. 22  ครู 1  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

                - 1  ต.ค. 30  อ. 2   โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

                - 31  มี.ค. 53 ครู  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร