นายกริช อุปชิต

นายกริช  อุปชิต

                    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร