ผ้าป่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

ประชุมคณะผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่า เพื่อจัดผ้าป่าการศึกษา พัฒนาโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีต