บ่อเลี้ยงปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง