โครงการพัฒนาบุคลากร 22-23-01-2559

ชื่อโครงการ:  โครงการพัฒนาบุคลากร

 มาตรฐานฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มาตรฐานที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่  8.1-8.6  มาตรฐานที่ 13  ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 และ 13.2

ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุรพงษ์  จำปาทิพย์

ระยะเวลา :   พฤษภาคม  2558 –   มกราคม    2559 

1.  หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542    นั้นจะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน     โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร     ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในสถานศึกษานั้น  จำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

2.    เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้สามารถนำเอาทักษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

3.    เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรักความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 3.   กลุ่มเป้าหมาย

          3.1    เชิงปริมาณ     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร   จำนวน   18    คน

3.2   เชิงคุณภาพ  บุคลากรในโรงเรียนนำความรู้ที่ไปศึกษาดูงานนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   วิธีดำเนินการ

1.       จัดทำเอกสารโครงการ

2.       แต่งตั้งคณะทำงาน

3.       จัดทำแผนงาน

4.       ดำเนินงานตามแผนงาน

5.       ติดตามผลประเมินผล

ขั้นตอนกิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำโครงการ

พ.ค. 2558

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์

2. เสนอโครงการ

 

มิ.ย. 2558

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์ และคณะทำงาน

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

(ทีมนำ,ทีมประสาน,ทีมจัดทำ)

ก.ค. 2558

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์  และ คณะทำงาน

4. จัดทำแผนการดำเนินงาน

 

ส.ค. - ก.ย. 2558

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์  และ คณะทำงาน

6.  ดำเนินกิจงานตามแผน

      -  กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา

      -  กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา

ต.ค. 2558

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์  และคณะทำงาน

      -   กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา

      -   กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจบุคลากร

ธ.ค. 2558-ม.ค.2559

40,000

คณะครูและบุคลากร

7.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ม.ค. 2559

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์  และคณะทำงาน

8.  สรุปและรายงานการปฏิบัติงาน

ม.ค. 2559

-

นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์  และคณะทำงาน

 5. ระยะเวลาดำเนินการ

          พ.ค.  2558  -  ม.ค.  2559 

6.  สถานที่

          เขื่อนสิรินทร อำเภอสิรินทรและโรงเรียนบ้านทรายมูล  อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

7.  งบประมาณ 

          งบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานบุคคล  / โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร จำนวน  30,000 บาท      

8.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

          ด้านปริมาณ

                   -  บุคลากรโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและได้ผลงานเพื่อเก็บเข้าแฟ้มประวัติของตนเองเพื่อนำไปทำผลงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

                   -  นักเรียนโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารทั้งหมด  ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดจากครู

ด้านคุณภาพ

          -    บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำมาขยาย  ให้กับบุคลากรคนอื่นให้ได้รับความรู้ต่อ  ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป

          -     บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

           -   นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากบุคลากรที่มีคุณภาพ

                   -    นักเรียนโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

2.    บุคลากรสามารถนำเอาทักษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

3.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสร้างเสริมและพัฒนาขวัญกำลังใจ ให้มีความรักความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 

 

 (ลงชื่อ)                                     ผู้เสนอโครงการ

                                      (  นายสุระพงษ์  จำปาทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 

 

  (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ

                                       (  นายอ่อนสา  กองพิธี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

                              (ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ

                                             (นายวรรณะ  อุดมคำ)

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 

 

กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่  22    23   มกราคม    2559

ณ   เขื่อนสิรินทร    อำเภอสิรินทร  จังหวัดอุบลราชธานี                                                                     

………………………………..

วันที่ 22  ม.ค. 2559    

เวลา  01.00 น.                  คณะครูพร้อมกันที่โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

เวลา  02.00 น.                  รถเคลื่อนออกจากสถานที่ตั้งเพื่อเดินทาง

เวลา  07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ 

                                      อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา  08.00 น.                  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทรายมูล             

                                       อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา  09.00 น.                  ลงทะเบียนรายงานตัว เดินทางถึงที่พัก 

                                      เขื่อนสิรินทร    อำเภอสิรินทร 

         จังหวัดอุบลราชธานี  

เวลา  10.00 น.                  รับชมวีดีทัศน์พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้

                                       ภายใน 1ปี ด้วยกระบวนการ BBL  (Brian Base

                                       Leaning)

เวลา 12.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  14.00 น.                  รับฟังการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการค้า

                                      ชายแดนไทย – ลาว ในอนาคต  เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

เวลา  16.00 น.                  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เวลา 18.00 น.                   รับระทานอาหารเย็น กิจกรรมนันทนาการ

เวลา  20.30 น.                  เข้าที่พัก  นอนหลับพักผ่อน

 

วันที่  23  ม.ค. 2559     

      เวลา   06.00  น.             ทำกิจวัตรประจำวัน

      เวลา   07.30  น.             รับประทานอาหารเช้า

      เวลา   08.30   น.            เดินทางถึงด่านช่องเม็ก

      เวลา   08.30 น.              เข้าศึกษาดูงาน การค้าชายแดน เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

      เวลา   12.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

      เวลา   14.30 น.              ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผาแต้ม

      เวลา   16.30 น.              ออกเดินทางกลับ

     เวลา  20.00 น.                เดินทางกลับถึงโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารโดยปลอดภัย

 

 

หมายเหตุ     เวลาและกิจกรรม  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

รายชื่อคณะครูที่ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร

…………………………………

1.    นายวรรณะ     อุดมคำ          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

2.    นายปัญญา     นิลทรา          ตำแหน่ง  ครู คศ.3

3.    นางสุกัลลยา  ศรีคุณ           ตำแหน่ง  ครู คศ.3

4.    นางแสงเทียน  ไวยารัตน์       ตำแหน่ง  ครู คศ.3

5.    นายสุรพงษ์    จำปาทิพย์      ตำแหน่ง  ครู คศ.3

6.    นายยุทธนา    พิเนตร           ตำแหน่ง  ครู คศ.3

7.    นายศักดา      ภาโคกทม      ตำแหน่ง  ครู คศ.3

8.    นายสร้อย       ปะฏิตัง           ตำแหน่ง  ครู คศ.3

9.    นายไพศาล    โล่วันทา        ตำแหน่ง  ครู คศ.3

10. นายวิชัย        ไข่สังข์          ตำแหน่ง  ครู คศ.3

11. นายสุนทร      อินธิสาร        ตำแหน่ง  ครู คศ.3

12. นายกริช        อุปชิต           ตำแหน่ง  ครู คศ.3

13. นายชัยสิทธิ์    แก้วเสถียร      ตำแหน่ง  ครู คศ.3

14. นางทองวัน     แก้วเสถียร      ตำแหน่ง  ครู คศ.3

15. นางเพ็ญศรี     คำภูเมือง       ตำแหน่ง  ครู คศ.3

16. นางหนูเพียร   มากสี            ตำแหน่ง  ครู คศ.3

17. นางสาวนุชดารัตน์               ตำแหน่ง  ครู ธุรการ