นายจรูญ คำพร นายช่างคุรุภัณฑ์ 3

 นายจรูญ  คำพร  

ตำแหน่ง  นายช่างคุรุภัณฑ์ 3