นายสุนทร อินธิสาร

นายสุนทร  อินธิสาร

                        ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                        โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

การศึกษา            ศษ.บ.บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

วัน  เดือน  ปีเกิด   24   มกราคม  2505    ปีขาล  วันพุธ  เดือน  ยี่

สถานะภาพ          แต่งงานแล้ว  มีบุตร  2  คน  ชาย  1 คน  หญิง  1  คน

การทำงาน           - 23  พ.ค.  2526  ครู  2  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

                          ตำบลตรวจ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

                         -