นายวิชัย ไข่สังข์

นายวิชัย  ไข่สังข์

                     ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                     โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

สถานภาพ        สมรสแล้ว   มีบุตร  3  คน  ชาย  -  คน  หญิง  3  คน

วุฒิการศึกษา    ป.กศ.สูง  เอกอุตสาหกรรมศิลป์  จาก  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

                     ศษ.บ.  บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน  > 6  กันยายน  2525  ครู 2 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

                     อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

> 2 ตุลาคม 30  อ.1 โรงเรียนบ้านเมืองบัว

> 1  เมษายน  53  ครู  คศ. 3 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  จนถึงปัจจุบัน