โครงการปลาส้นสมุนไพร Best Practice OSOP

โครงการปลาส้มสมุนไพร เป็น Best practice  OSOP หรือ One School One Product 

เป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล สามารถเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากนักเรียนกลุ่มสนใจ สามารถนำไปจำหน่ายที่ตลาดสด เทศบาลตำบลเมืองบัวทุกวันอังคาร สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน