คำสั่งรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 2559

   ครุฑ 

คำสั่งโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

ที่    16   /2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

………………………….

อ้างถึง  หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  ที่  ศธ  04122/ว1328 ลงวันที่  24 พฤษภาคม  2559  เรื่อง การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะเข้าประเมินในวันที่  8  มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น  เพื่อให้การรับการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1.       คณะกรรมการอำนวยการ

1.       นายวรรณะ  อุดมคำ               ประธานกรรมการ

2.       นายสุรพงษ์  จำปาทิพย์           กรรมการ

3.       นายสุนทร  อินธิสาร              กรรมการ

4.       นายไพศาล  โล่วันทา              กรรมการ

5.       นายกริช  อุปชิต                      กรรมการ

6.       นายศักดา  ภาโคกทม              กรรมการและเลขานุการ

2.       คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และระบบเครื่องเสียง

1.       นายกริช  อุปชิต                     ประธานกรรมการ

2.       นายศักดา  ภาโคกทม              กรรมการ

3.       นายสร้อย  ปฏิตัง                   กรรมการ

4.       นายวิชัย  ไข่สังข์                    กรรมการ

5.       นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์         กรรมการ

6.       นายจรูญ  คำพร                     กรรมการ

หน้าที่    ติดตั้งดูแลความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน สนาม และถนนตลอดจนห้องน้ำห้องส้วม และบริเวณทั่วไป

3.       คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/น้ำดื่ม/ของที่ระลึกและอาหารกลางวัน/

1.       นางสุกัลยา  ศรีคุณ                     ประธานกรรมการ

2.       นางแสงเทียน  ไวยารัตน์            กรรมการ

3.       นางทองวัน  แก้วเสถียร              กรรมการ

4.       นางสาวนุชดารัตน์                     กรรมการ

หน้าที่    ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และบริการอาหารกลางวันให้เพียงพอ

 4.       คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร/รายการแสดงของนักเรียน/บันทึกภาพและ Presentation

1.       นายศักดา  ภาโคกทม                 ประธานกรรมการ

2.       นางวิชัย  ไข่สังข์                       กรรมการ

3.       นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง                กรรมการ

4.       นางสุขสกล  อาจสุโพธิ์              กรรมการ

5.       นายจรูญ   คำพร                        กรรมการ

หน้าที่    ให้การต้อนรับ/เป็นพิธีกร/จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน/บันทึกภาพและ Presentation

5.       คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice

1.       นายสุนทร อินธิสาร                   ประธานกรรมการ

2.       นายศักดา  ภาโคกทม                 กรรมการ

3.       นางหนูเพียร  มากสี                   กรรมการ

หน้าที่  นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice 

6.       คณะกรรมการมาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน         มี  ตัวชี้วัด

1.       นายสุนทร  อินธิสาร              ประธานกรรมการ

2.       นางหนูเพียร  มากสี               กรรมการ

3.       นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง             กรรมการ

4.       นายปัญญา  นิลทรา                กรรมการ

7.       คณะกรรมการมาตรฐานที่ 2  ด้านครู  มี  ตัวชี้วัด

1.       นายสุรพงษ์  จำปาทิพย์           ประธานกรรมการ

2.       นายสุนทร  อินธิสาร              กรรมการ

3.       นายไพศาล  โล่วันทา              กรรมการ

4.       นายกริช  อุปชิต                     กรรมการ

5.       นายชัยสิทธิ์  แก้วเสถียร          กรรมการ

8.       คณะกรรมการมาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหาร  มี  2  ตัวชี้วัด

1.       นายวรรณะ  อุดมคำ               ประธานกรรมการ

2.       นายสุรพงษ์  จำปาทิพย์           กรรมการ

3.       นายสุนทร  อินธิสาร              กรรมการ

4.       นายไพศาล  โล่วันทา              กรรมการ

5.       นายกริช  อุปชิต                     กรรมการ

6.       นางทองวัน  แก้วเสถียร          กรรมการ

9.       คณะกรรมการมาตรฐานที่ 4  ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  มี  4  ตัวชี้วัด

1.       นายกริช  อุปชิต                     ประธานกรรมการ

2.       นายศักดา  ภาโคกทม              กรรมการ

3.       นายสร้อย  ปฏิตัง                   กรรมการ

4.       นายวิชัย  ไข่สังข์                    กรรมการ

5.       นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์           กรรมการ

6.       นายจรูญ  คำพร                     กรรมการ

10.   คณะกรรมการมาตรฐานที่ 5  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน       มี  ตัวชี้วัด

1.       นายไพศาล  โล่วันทา              ประธานกรรมการ

2.       นางแสงเทียน  ไวยารัตน์         กรรมการ

3.       นายยุทธนา  พิเนตร               กรรมการ

4.       นายปัญญา  นิลทรา                กรรมการ

5.       นางสุกัลยา  ศรีคุณ                 กรรมการ

หน้าที่    คณะที่ 6 – 10 

1.       จัดแฟ้มสะสมงานตามาตรฐานที่รับผิดชอบ

2.       จัดทำบอร์ดโครงงานตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ

3.       นำนักเรียนนำเสนอผลงานมาตรฐานที่ 1 – 5 ให้เรียบร้อยสมบูรณ์

4.       จัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน


ขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอย่าให้เกิด  ความเสียหายแก่ทางราชการได้

                         สั่ง  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2559

 

                                                                                                  ลงชื่อ

(นายวรรณะ   อุดมคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร