กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 มีนาคม 2558 ได้นำกองลูกเสือ ยุวกาชาด จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ลำเสียวใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด