การนิเทศ O-NET 5 ม.ค.59

เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2559 คณะกรรมการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วยท่านผอ.วิศาล  นิวาสศิริพงษ์  และท่านศึกษานิเทศ สุนทร  หลักคำ  ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้นิเทศการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558