กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 2559

  วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเมืองบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมืองบัว ชุมชนตำบลเมืองบัว ร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก