รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 08-06-2016

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 5 คนเข้าตรวจเยี่ยม ทั้งหมด 5 าตรฐาน

1. มาตรฐานด้านผู้เรียน

2.มาตรฐานด้านครู

3.มาตรฐานด้านการบริหาร

4. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

5. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

      นอกจากนี้ยังประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เรื่อง ปลาส้มสมุนไพร โดยมีการนำเสนอครบทุกมาตรฐาน