วางท่อระบายน้ำใหม่ 27-06-2016

วันที่ 27 มิถุนายน 2559  ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว  ท่านประภาส  ศรีวงษ์กลาง  ได้นำรถแบกโฮ และคณะผอ.กองช่างและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองบัว  จำนวน 8 คน ขุดลอกเปลี่ยนท่อระบายน้ำ  เพื่อป้องกันน้ำท่วมในถนนหน้าอาคารเรียน  สมควรได้รับความขอบคุณ  ณ  ที่นี้