รับการนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน 22-06-2016

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  ได้แก่

1. นายสีดา  บุตรนาแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าขี้เหล็ก   ประธานกรรมการ

2. นายดำรง  สีลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว     กรรมการ

3. นายเมธี  ลาหล้าเลิศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  กตปน. กรรมการ

4. นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท์   ศึกษานิเทศ  กรรมการและเลขานุการ