วันอาสาฬหบูชา -วันเข้าพรรษา 15/07/2016

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ได้นำคณะครูนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  ไหว้พระฟังธรรม เวียนเทียนรอบอุโบสถ  ที่วัดศรีอริยวงศ์ บ้านเมืองบัว  ตำบลเมืองบัว  อำเภอเกษตรวสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2559