รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก 05/08/2016

กิจกรรมการรณงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมตามโครงการส้วมน่าใช้ เมื่อวันที่ 05/08/2016