ค่ายลูกเสือ2559-28-01-2016

9กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปี 2559 ระหว่างวันที่ 28-21 มกราคม 2559 ณค่ายลูกเสือชั่วคราว ลำน้ำเสียวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด