กิจกรรม ปี 2560

  กิจกรรมปลูกป่าที่โนนหนามแท่ง

ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัยเทศบาลตำบลเมืองบัว 

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม  2560  วันอาสาฬหบูชา