กิจกรรมรับฟังการบรรยยเรื่อง พลังงานทดแทน14-02-2017

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 การรณรงค์ให้ควมรู้ เรื่องความปลอดภัยในพลังงานทดแทน