โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 09-10/02/2017

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559   

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร,โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี, โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง,โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน  จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารี  เข้าค่ายพักแรมแบบพัก  ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2  วัน 1 คืนผลลัพธ 1.   ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ เนตรนารี

         2   ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

        3   เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

       4  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกิจกรรมลูกเสือ   - เนตรนารี

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 – 10  กุมภาพันธ์  2560