โครงการเดินทาไกลอยู่ค่่ยพักแรม ลส นน ยุวกาชาด 2560

โครงการ                        เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559

สนองกลยุทธ์                สพฐ. ข้อ 1                                    

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ                 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร,โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี,

           โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง,โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2559  - 30  กันยายน  2560

……………………………………………………………………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

            หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3   กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้งครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3  กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร,โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี,โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง,โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

 

2.  วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร

              2   เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

       3   เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

      4   เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

       5  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

3. เป้าหมาย

            ผลผลิต

                จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารี  เข้าค่ายพักแรมแบบพัก  ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2  วัน 1 คืน

            ผลลัพธ์

1.   ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ เนตรนารี

              2   ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

        3   เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

       4  นักเรียนมีเจตคติที่ดีในกิจกรรมลูกเสือ   - เนตรนารี

 

4.  กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

            4.1 รายละเอียดกิจกรรม

ที่

กิจกรรมการดำเนินการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

ขั้นการวางแผน

1. ผู้บริหารและครูรับผิดชอบ

 

2. เขียนโครงการและเสนอ

   โครงการ

 

ขั้นการดำเนินการ

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

  ลูกเสือ – เนตรนารี

 

 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล

1. การกำกับ ติดตาม กิจกรรม

 

2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ

 

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา

- วิเคราะห์อุปสรรคและวางแผนการพัฒนา

 

- เพื่อวางแผนจัดทำโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ

- เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

-  นักเรียนชั้น ป.6และม.3 เข้าค่ายพักแรม   จำนวน  2  วัน  1  คืน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 

- นิเทศผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ

- สรุปผลสำเร็จของโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

- วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินโครงการครั้งต่อไป

 

ตุลาคม 59

 

มกราคม 60

 

 

 

9 – 10กุมภาพันธ์ 60

 

 

 

1 ครั้ง /

ภาคเรียน

กันยายน 60

 

 

กันยายน 60

 

กลุ่มเครื่อข่ายเมืองบัว 4 โรงเรียน

 

            4.2 จำนวนลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมืองบัว

                   ที่เข้าร่วมโครงการ

ที่

โรงเรียน

ลูกเสือ

/ยุวกาชาดเนตรนารี

รวม

ผู้กำกับ

หมายเหตุ

1

โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร,

65

55

120

17

 

2

โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

45

35

80

19

 

3

โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง,

12

12

24

24

 

4

โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 

9

9

18

18

 

 

รวม

131

111

242

50

 

 

5.  การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย

    รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

    ด้วยความเต็มใจ

 3 .  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก

      ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

- ประเมินจากการปฏิบัติจริง

 

- ประเมินจากการปฏิบัติจริง

- ประเมินจากการทดสอบ

   และปฏิบัติจริง

-  แบบทดสอบ

-  แบบสอบถาม

6.สถานที่อยู่ค่ายพักแรม

  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

7.ระยะเวลาเนินการ

รวมเวลา 2  วัน วันพฤหัสบดี ที่  9 - กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันศุกร์ ที่  10  กุมภาพันธ์  2560 (ค้างคืน)

8. งบประมาณ

            1.  เงินค่าลงทะเบียนนักเรียน 242คนๆละ120บาท                รวม  29,040 บาท

            2. เงินค่าลงทะเบียนผู้กำกับ 50 คนๆละ150  บาท                  รวม    7,500 บาท

            3. เงินผู้มีจิตศรัทธา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

            2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น

            3. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

            4. นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ

( นายชาญวิทย์  ชุมศรี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายกริชภูมิ  โคตรเนตร )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวรรณะ  อุดมคำ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายทวี  วงศ์นาค )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี

ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองบัว

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนเมืองบัว

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 – 10  กุมภาพันธ์  2560

.................................

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

           เวลา  07.30 น.     -     รายงานตัว

-          ลอดซุ้ม/บันเทิง

-          เปิดประชุมกอง  -  ถวายราชสดุดี

เวลา  09.00 น.     -      เดินทางไกล/ฐานผจญภัย

-          ฐานที่ 1 ระเบียบแถว              บริเวณ ร.ร.เมืองบัววิทยาคาร

-          ฐานที่ 2 กฎและคำปฎิญาณ     บริเวณ ทต.เมืองบัว         

-          ฐานที่ 3 เข็มทิศ                     บริเวณ วัดสระปทุม

-          ฐานที่ 4 เงื่อนและการผจญภัย  บริเวณ ดอนกู่

-          ฐานที่ 5 พยาบาล                   บริเวณ รพ.สต.เมืองบัว

-          ฐานที่ 6 เพลง/เกมส์               บริเวณหนองส้มโฮง

เวลา 12.30 น.     -     รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.     -     บรรยายการต่อต้านยาเสพติด   ครูแดร์ สภ.เกษตรวิสัย

เวลา 15.00 น.     -     การแข่งขันเกมส์/บันเทิง

เวลา 16.00 น.     -    เข้าที่พัก/สร้างค่ายพัก

เวลา 17.30 น.     -    รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.     -    กิจกรรมรอบกองไฟ

เวลา 22.00 น.     -    เข้านอน

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2560

            เวลา 05.00 น.     -    ออกกำลังกาย

            เวลา 06.00 น.     -    เก็บค่าย

            เวลา 07.00 น.     -    รับประทานอาหารเช้า 

            เวลา 08.00 น.     -    ปิดประชุมกอง

            เวลา 09.00 น.     -    เดินทางกลับ โดยสวัสดิ์ภาพ

 

หมายเหตุ         เวลาและกิจกรรม  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 – 10  กุมภาพันธ์  2560

.................................

วัสดุอุปกรณ์ที่ค่ายเตรียมไว้ให้

1.       อาหาร/น้ำดื่ม 3 เวลา             เที่ยง/เย็น/เช้า

2.       ห้องสุขา     แยกชาย-หญิง

3.       ห้องอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังรองน้ำ/ขันอาบน้ำ แยกชาย-หญิง

4.       ไฟฟ้าแสงสว่างรอบค่ายพัก

 

วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวที่ต้องเตรียมไปสร้างค่าย

1.       เต็นท์นอนเดี่ยว/นอนคู่/นอนรวม  พร้อมอุปกรณ์สมอบกและเชือกผูกโยง

2.       เครื่องนอนสนาม เช่นเสื่อและหมอน

3.       ชุดลูกเสือ เนตรนารี/ยุวกาชาด เต็มยศ

4.       ไม้พลอง/ไม้ง่าม

5.       ชุดลำลองหรือชุดกีฬา

6.       ยารักษาโรค(ส่วนตัว)