วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( Vision )

           ภายในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร  มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพควบคู่คุณธรรม

นำชุมชน   ประหยัดอดออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  ( Mission )

          1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ          มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

          2.   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี  มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

          3.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม  12  ประการ

          4.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือวิชาการ

               วิชาชีพ  วิชาประคองชีพ

2.       ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

4.       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.       สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.       ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.       สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนอย่างหลากหลาย

8.       สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

9.       ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

10.   สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

11.   สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด อดออม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ออมทรัพย์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

          กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา