อบรม Sony Vegas Pro 12 *12-22-03-2017

วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การพัฒนาสื่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro 

          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศน์ในปัจจุบัน ได้ทำให้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียประเภทวีดีโอได้ มีราคาถูกลง ดังนั้น การสร้างสื่อวีดีโอด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และด้วยสื่อวีดีโอ เป็นสื่อที่ได้รับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างสูง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งภาพและเสียง ซึ่งทักษะในการสร้างสื่อวีดีโอด้วยตนเองนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจพัฒนาสื่อวีดีโอ