สรงกู่2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้นำครู นักเรียนเข้าร่วมสืบสานประเพณี สรงกู่บูชาเทพเจ้า และสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดอนกู่บ้านเมืองบัว โดยได้นำวงดนตรีโปงลาง เมืองดอกบัว เข้าร่วมบรรเลงถวายปรางกู่เมืองบัว ตามประเพณี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ลูกหลานเมืองบัวคืนบ้าน