รับการประเมินกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน

 ได้ดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้ปล่อยปลาเพิ่มเติม จำนวน 3,000 ตัว