ไหว้ครู60

วันพฤหัสบดีที่8 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2560