กีฬาระดับศูนย์เครือข่ายฯที่ 8 (เมืองเกษ) ปี 2560

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑาระดับศูนย์เครือข่ายที่ 8 (เมืองเกษ)  ประจำปี  2560

วันที่  29 , 30 พฤศจิกายน 1  ธันวาคม  2560

ณ  สนามโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

ผลงาน  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  4  เหรียญทองแดง

วิ่งทางตรง  80  เมตร  ชาย

2

เหรียญเงิน

เด็กชายปกาศิต  ศิริสิงห์

วิ่งทางตรง  80  เมตร  หญิง

3

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ

วิ่งทางตรง 100 เมตร  ชาย

3

เหรียญทองแดง

เด็กชายปกาศิต  ศิริสิงห์

วิ่งทางตรง 100 เมตร  หญิง

3

เหรียญทองแดง

เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว

วิ่ง 200  เมตร  ชาย

1

เหรียญทอง

เด็กชายกฤษดา  พิรุณ

วิ่ง 200  เมตร หญิง

1

เหรียญทอง

เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ

วิ่ง 4 X 100  เมตร   ชาย

1

เหรียญทอง

เด็กชายปกาศิต  ศิริสิงห์

เด็กชายกฤษดา  พิรุณ

เด็กชายพีระเดช  หงษ์สอ

เด็กชายชัยวัฒน์  สาคร

วิ่ง 4 X 100  เมตร   หญิง

2

เหรียญเงิน

เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ

เด็กหญิงมนัสวี  บุญคำ

เด็กหญิงจิตลดา  กิจเสนาะ

เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว

กระโดดไกลหญิง

1

เหรียญทอง

เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว

ฟุตบอลหญิง

3

เหรียญทองแดง

จับสลากตกรอบ